Wat is regenwaterinfiltratie?

Regenwaterinfiltratie houdt in dat het regenwater (hemelwater) dat valt, wordt opgenomen door de bodem. Een vrij logisch principe maar door bebouwing en verhardingen (o.a. wegen, daken en terrassen) kan het hemelwater vaak niet worden opgenomen door de bodem.

Regenwater dat op daken valt, wordt traditioneel via de hemelwaterafvoer aan het riool aangeboden. Water dat op de openbare weg valt, loopt via putten/straatkolken het riool in. Water dat op een terras valt, kan door een lijngoot ook het riool in lopen of via een put op de openbare weg alsnog het riool bereiken. Het komt dus vaak voor dat regenwater wordt afgevoerd en niet op grond terecht komt waar het in de bodem kan infiltreren, hetgeen eigenlijk de natuurlijke weg is.

Oorzaak regenwateroverlast

Door veranderend klimaat regent het niet per se vaker, maar zijn de buien wel heftiger en komen stortbuien wel vaker voor. Buien met een intensiteit van 40mm neerlag per uur zijn niet meer uitzonderlijk en neerslagrecords worden regelmatig en steeds sneller gebroken. In onderstaande grafiek wordt de zogenaamde herhalingstijd van neerslag getoond over verschillende periodes. De grafiek toont aan dat de hoeveelheid neerslag verandert en grote buien steeds vaker voorkomen.

herhalingstijd

Capaciteit riolen

Als we bedenken dat het gemiddelde riool in Nederland een capaciteit heeft om 20mm neerslag te verwerken per uur is het probleem helder. Riolen raken overbelast door de vele regenbuien en lang niet alle gemeenten hebben voldoende maatregelen genomen om riolen aan te passen aan de huidige omstandigheden of een secundair riool aan te leggen specifiek om hemelwater af te voeren naar tijdelijke bassins en/of oppervlaktewater.

Milieubewust

Naast het feit dat tuinen en openbaar groen profiteren van voldoende water wanneer er voldoende infiltratie plaatsvindt, biedt infiltratie in de grond tevens grote voordelen voor de rioolzuivering. Schoon hemelwater wordt momenteel nog gezuiverd in grote rioolzuiveringsinstallaties met grote capaciteit. Wanneer deze installaties alleen vuil water hoeven te zuiveren, levert dit aanzienlijke milieuwinst op.

Samenvattend is het dus een logische oplossing om het riool te ontlasten door hemelwater te infiltreren in de bodem ofwel regenwaterinfiltratie.